>
Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer 160226

Hva og Hvordan

​Formålet med denne prosedyren er å sørge for at selskapet aldri bryter norske lover, internasjonale konvensjoner, kommer i miskreditt eller mister tillit hos kunder eller i samfunnet for øvrig.

Vurder aktivitet

​Hver gang en aktivitet startes eller endres må man vurdere om aktiviteten eller prosessen som benyttes følger selskapets visjoner og verdier, eller om den kan være i strid med gjeldende lovverk eller skadelig for samfunnet, miljøet, personer eller uskyldig 3.part. Likeledes skal alle ansatte internt og eksternt være ærlige, oppriktige og ikke tildekke eller skjule ulovlig adferd hos Pump Supply og samarbeidspartnere. Dette er like viktig ovenfor kunder som kolleger, samarbeidspartnere, myndigheter og leverandører.
Resultat: Ingen skjuler feil.

Compliance lovverk og CSR Policy

I ethvert tilfelle skal den som er ansvarlig for en aktivitet sette seg inn i hvilke lover og regler som regulerer aktiviteten. Dette skal beskrives i prosedyren som utarbeides for aktiviteten/prosessen.

Enhver form for korrupsjon, bestikkelser o.l. er ikke tillatt og vil bli anmeldt.

Ansatte i Pump Supply kan ikke motta eller gi gaver, fordeler, invitere eller delta i arrangementer, e.l. med det formål å påvirke en prosess, en person eller en organisasjon. Ansatte i Pump Supply skal under ingen omstendighet motta gaver eller fordeler til en verdi på over 200,- NOK. En generell retningslinje er: Dersom du ikke har lyst til å lese om dette i avisene – ikke gjør det!

Pump Supply skal ikke kjøpe tjenester eller produkter som er produsert ved tvangsarbeid, barnearbeid eller ekstrem bruk av overtid.

Ansatte i Pump Supply skal ikke delta i prosesser der det foreligger motstridende interesser og deltagelse kan påføre en part skade eller ulemper. Ved slike saker, eller i tvil om slike saker, skal daglig leder involveres i avklaring av roller.

Pump Supply aksepterer ikke sosial dumping i egen eller leverandørenes virksomhet.

Pump Supply aksepterer ikke at leverandører diskriminerer ansatte, kunder eller andre i samfunnet på noen måte.

Pump Supply aksepterer ikke at leverandører driver produksjon som er miljømessig til alvorlig skade for mennesker og miljøet. Vi vil løpende søke å velge leverandører som har høy miljømessig standard og som fortrinnsvis er sertifisert etter ISO 14001, Miljøfyrtårn, EMAS eller har miljøledelsessystemer tilsvarende disse ordningene.

Sjekk alltid forholdet til konkurranseloven og sjekk om aktiviteten kan påvirke tilliten til selskapet eller dets ansatte.

Pump Supply skal ikke involveres i lovstridige forretningsmessige forhold av noen art.

All informasjon man får om kundene, deres forretningsvirksomhet eller deres ansatte er belagt med taushetsplikt utenfor Pump Supply og erfaringer fra prosjekter skal alltid anonymiseres. Strengere regler kan avtales.

Resultat: Ingen brudd på lovverk eller regelverk. Ingen videreformidling av kunde- eller personsensitiv informasjon.

Compliance visjoner og verdier

Selskapets visjon: ”Feilfritt Høytrykksutstyr”

Våre verdier er: Profesjonell, rask, etterrettelig, grundig (PREG).

All aktivitet i selskapet skal bidra til eller støtte opp under visjonen og verdiene.

Resultat: Ingen avvik fra selskapets visjon og verdier.

Fortsette aktivitet eller stoppe

Bruk leverandørsjekklisten som utgangspunkt for valg av leverandører. Dersom det ikke kan bekreftes at leverandørens virksomhet er i henhold til FN’s menneskerettighetserklæring og konvensjoner utarbeidet av ILO (International Labour Organization).

Dersom det er grunn til tro at lov- og regelverk ikke er fulgt, eller selskapets visjon og verdier ikke følges, skal aktiviteten stoppes. Deretter skal det sjekkes, evt ved bruk av ekstern kompetanse om aktiviteten kan fortsette, eller om den må endres eller stoppes.

Forhold som påvirker sikkerheten til mennesker, mulig negativ miljøpåvirkning eller generelle samfunnsverdier skal alltid undersøkes grundig.

Resultat: Dersom en aktivitet kan være skadelig eller lovstridig for kunden, samfunnet eller Pump Supply, skal den stoppes, og forholdet avklares før den videreføres på godkjent måte eller avsluttes.

Forbedre prosedyren

Alle ansatte, leverandører og kunder skal oppfordres til å bidra til å forbedre selskapets virksomhet eller prosedyrer.
Resultat: Stadig forbedring av selskapet.