Søk
Close this search box.
>
Vilkår og betingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Gjeldende fra 01.01.2021

1.Innledning

 1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene (heretter Leveringsbetingelsene) gjelder for all levering av varer og tjenester som nærmere spesifisert i ordrebekreftelsen og kontrakt (heretter Leveransen) fra Pump Supply AS (heretter PS) til en kjøper (heretter Kjøper). Eventuelle avvik fra Leveringsbetingelsene må gjøres skriftlig mellom partene. Hvor Leveransen omfatter levering av tjenester, får Leveringsbetingelsene anvendelse så langt de passer.
 2. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med Leveringsbetingelsene.
 3. Kontraktsdokumentene er listet opp i punkt 1-5 nedenfor. Ved eventuell motstrid mellom disse dokumentene gjelder følgende rangordning:
 • Ordrebekreftelse fra PS
 • Skriftlig avtale mellom partene
 • Leveringsbetingelsene
 • Kjøpers skriftlige bestilling
 • Tilbudet fra PS
 1. Andre kontraktsvilkår, herunder Kjøpers egne standard innkjøpsvilkår, kommer bare til anvendelse der PS i skriftlig form uttrykkelig har akseptert disse.
 2. PS har rett til å benytte underleverandører.

2.Tilbud

 1. Tilbud til Kjøper fremsettes med forbehold om at varen tilbudet gjelder, er på lager, eller at PS har tilgang til de fagfolk som skal utføre tjenesten tilbudet gjelder, når Kjøper aksepterer tilbudet. Dersom varen ikke er på lager, eller PS ikke har tilgang til fagfolk, på dette tidspunkt, er PS fri fra enhver forpliktelse og ethvert ansvar knyttet til det fremsatte tilbudet.
 2. Angivelse av tekniske data av enhver art, herunder, men ikke begrenset til illustrasjoner, tegninger, angivelse av vekt og dimensjon, som er fremsatt i et tilbud, er å betrakte som tilnærmede størrelser inntil disse blir fastsatt endelig i kontraktsdokumentene mellom Kjøper og PS. PS kan ikke gjøres ansvarlig for feil og mangler knyttet til tekniske data inntatt i et tilbud.

3. Produktinformasjon mv.

 1. PS skal bare stå ansvarlig for informasjon knyttet til produkter og tjenester som er inntatt i kontraktsdokumentene. Opplysninger inntatt i produktkatalog, prisliste og annet markedsføringsmateriell er bare bindende i den utstrekning kontraktsdokumentene uttrykkelig refererer til disse.

4. Teknisk dokumentasjon og informasjon

 1. All teknisk dokumentasjon vedrørende Leveransen som før eller etter kontraktens inngåelse overleveres fra PS til Kjøper, forblir PS sin eiendom. Kjøper kan ikke bruke dokumentasjon eller informasjon mottatt fra PS til annet enn formålet med overleveringen. Dokumentasjon kan ikke kopieres, lagres, reproduseres, utleveres eller bringes til tredjemanns kunnskap uten etter skriftlig samtykke fra PS.
 2. PS er ikke forpliktet til å overlevere dokumentasjon som angår tilvirkning av Leveransen.

5. Priser

 1. Leveransen skal leveres til den pris («Kontraktsprisen») som fremkommer av den skriftlige avtalen mellom partene, ordrebekreftelsen eller tilbudet. Dersom pris ikke er avtalt, gjelder PS’ standard prislister for varer og tjenester på leveringstidspunktet.
 2. Med mindre andre annet er avtalt, er alle priser gitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter og bransjemessige avgifter, samt emballasje, lagring, lasting, frakt og forsikring.
 3. Kontraktsprisen kan endres ved prisstigning på materialkjøp og arbeid og ved valutaendringer. Regulering av priser skal varsles Kjøper skriftlig minimum 2 uker før ikrafttredelse.
 4. For Leveranser under NOK 1000,- eks. mva. tilkommer et gebyr på NOK 300.
 5. PS kan også justere Kontraktsprisen som følge av endringer jf. punkt 6 nedenfor – Endringer.
 6. Hvis PS har gitt priser og betingelser for levering for en bestemt leveringsperiode, står PS fritt til å endre priser og betingelser for levering etter utløpet av den angitte leveringsperioden.

6. Endringer

 1. PS har rett til å foreta endringer på Leveransen som ikke påvirker Kjøper eller Kjøpers bruk av Leveransen.
 2. Kjøper har ingen rett, uten avtale med PS, til å få utsatt leveringstidspunkt, endre eller avbestille hele eller deler av Leveransen. Dersom skriftlig returadgang er avtalt, tar PS kun imot standardprodukter i uåpnet originalemballasje som ikke er eldre enn 6 måneder. Retur omkostninger er 20% på lagerførte produkter og 30% på ikke-lagerførte produkter
 3. Dersom Kjøper ønsker endringer i Leveransen, skal anmodningen fremsettes i skriftlig i rimelig tid før avtalt levering. Ved endringsanmodninger skal Kjøper gi nøyaktig informasjon om den endring/de endringer som ønskes. PS har rett til å kreve økt vederlag ved endringer, herunder økning i enhetspriser, samt forlenget leveringstid. PS skal innen rimelig tid vurdere om anmodningen aksepteres, og i tilfelle av aksept skriftlig informere Kjøper om hvilke konsekvenser endringsordren har på Kontraktsprisen og leveringstider. Dersom Kjøper ønsker at endringen skal gjennomføres, skal PS og Kjøper skriftlig bekrefte endringen.
 4. Dersom Leveransen må endres som følge av endringer i lovgivningen, herunder tekniske standarder, forskrifter eller rettspraksis som har kommet etter kontraktsinngåelsen, skal PS ha rett til forholdsmessig justering av Kontraktsprisen og leveringstider

7. Levering / Leveringstid

 1. Dersom ikke annet er avtalt skal levering skje «Ex Works» (i henhold til de ved avtaletidspunktets gjeldende Incoterms) PS verksted i Solbergelva, Nedre Eiker.
 2. PS skal varsle Kjøper om at Leveransen er klar for levering. Dersom det avtales at PS skal besørge transporten frem til Kjøperen, skal Partene avtale en leveringsfrist som ikke skal være lengre enn en uke etter at varen er klar til levering hos PS.
 3. Dersom leveringstidspunktet er avtalt i antall dager, uker eller måneder, begynner leveringstiden først å løpe to dager etter at PS har bekreftet bestillingen ved skriftlig ordrebekreftelse.
 4. Leveringstidspunktet er bindende for PS forutsatt at:
 • a) Partene er enige om design, spesifikasjon osv. på Leveransen,
 • b) PS skal ha mottatt nødvendig informasjon, godkjenninger, tillatelser eller dokumentasjon som skal leveres av Kjøper,
 • c) Kjøper eller en av Kjøpers underleverandører har til avtalt tid utført nødvendig arbeid som skal utføres før levering,
 • d) Kjøper skal ha overholdt sine betalingsforpliktelser.

Leveringstidspunktet skal forlenges i samsvar med forsinkelsen inntil de overnevnte forutsetningene er oppfylt.

 1. Leveringstidspunktet kan endres som følge av:
 • a) En handling eller unnlatelse fra Kjøpers side som nevnt i punkt 4 over,
 • b) Dersom PS rammes av en hindring utenfor PS kontroll. Dette kan for eksempel være, men ikke begrenset til, uforutsette forsinkelser fra underleverandører, produksjonshavari, mangel på arbeidskraft, arbeidskonflikt, streik eller force majeure. Slike forhold gir PS rett til å forlenge leveringstidspunktet forholdsmessig inntil leveringshindringen er opphørt,
 • c) Partene blir enige om endringer, jf. punkt 6 – Endringer. Hver av partene kan heve kontrakten ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom kontraktens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder som nevnt i dette punkts 6 b).
 1. Dersom leveringstidspunkt ikke er avtalt, skal PS levere Leveransen så snart som mulig
 2. Kjøper er forpliktet til å ta imot dellevering, og er forpliktet til å betale for dellevering.

8. Forsinkelse

 1. Dersom PS blir klar over at levering ikke kan skje til avtalt tid, skal Kjøper underrettes uten ugrunnet opphold. PS skal dessuten, dersom mulig, angi ett nytt leveringstidspunkt.
 2. Kjøper taper sin rett til å gjøre krav etter en forsinkelse gjeldende dersom han ikke reklamerer skriftlig innen rimelig tid og senest 8 virkedager etter at forsinkelse er varslet.
 3. Dersom forsinkelsen varer mer enn 60 dager, kan Kjøper ved skriftlig meddelelse til PS kreve levering og sette en siste frist som ikke kan være kortere enn 8 virkedager. Dersom PS heller ikke leverer innen den fastsatte siste frist, og dette ikke skyldes forhold som Kjøper bærer ansvaret for, eller forhold som omtalt i punkt 6 b), kan Kjøper gjennom skriftlig meddelelse til PS heve kontrakten dersom hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet. Kjøperen har ved slik heving krav på erstatning for det direkte tap han er påført ved PS’ forsinkelse. Erstatningskravet kan ikke overstige 10 % av den del av Kontraktsprisen som knytter seg til den del av Leveransen som omfattes av hevingen.
 4. Finner Kjøper at han ikke vil kunne motta Leveransen på det avtalte leveringstidspunkt, eller må forsinkelse anses som sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold skriftlig varsle PS om dette, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig det tidspunkt mottakelse påregnes å kunne finne sted. Dersom Kjøper unnlater å ta imot Leveransen på avtalt leveringstidspunkt, er Kjøper likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er knyttet til avtalt leveringstidspunkt, som om Leveransen hadde vært levert. PS har i slike tilfeller rett, men ikke plikt, til å sette varen på egnet lager for Kjøpers kostnad og risiko. PS kan kreve en standard lagerkostnad på ½ % per dag av Kontraktsprisen, dog begrenset oppad til 5 % av Kontraktsprisen, dersom ikke høyere lagerkostnad kan dokumenteres. Lagerkostnaden 5 omfatter også frakt til og fra lager og alle andre relaterte kostnader. PS har rett, men ikke plikt, til å forsikre Leveransen for Kjøperens regning. Dersom det går mer enn 1 måned fra avtalt leveringstidspunkt uten at levering skjer på grunn av forhold Kjøper svarer for, har PS rett til å heve kontrakten, foreta dekningssalg av Leveransen og kreve erstatning for sitt tap og sine utlegg.

9. Betaling

 1. Dersom ikke annet er avtalt, faktureres Leveransen ved levering netto pr 10 dager.
 2. For større prosjekter, eller dersom PS ellers har saklig grunn, kan PS kreve at 30 % av Kontraktsprisen betales ved ordrebekreftelse, 60 % når PS skriftlig melder fra om at Leveransen eller det vesentlige av Leveransen er klar for levering, og 10 % innen 10 dager etter levering. PS kan eventuelt kreve betalingssikkerhet (garanti etc.)
 3. Ved avtalt dellevering er Kjøper forpliktet til å betale en forholdsmessig andel av den totale Kontraktsprisen.
 4. Betaling er ikke gjennomført før betaling er endelig kreditert PS’ bankkonto. Ved forsinket betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente på det forfalte beløp i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.
 5. Reklamasjon på faktura må skje innen 10 kalenderdager etter fakturadato.
 6. Ved forsinket betaling har PS, etter skriftlig meddelelse til Kjøper, rett til å innstille oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser inntil betaling finner sted. Dersom Kjøper ikke har betalt fullt ut det forfalne beløp innen 3 måneder, er PS berettiget til å heve kontrakten ved skriftlig meddelelse til Kjøper og, i tillegg til forsinkelsesrente, kreve erstatning for det tap PS har lidt.

10. Salgspant

 1. Leveransen forblir PS’ eiendom til hele Kontraktsprisen inklusiv renter og omkostninger, samt eventuelt lagerleie og forsikring, er fullt ut betalt iht. lov om salgspant. Kjøper har ikke rett til å videreselge eller inkorporere Leveransen.

11. Mangler. Garanti. Ansvarsbegrensning.

 1. Kjøper skal ved mottak straks undersøke Leveransen for eventuelle mangler. Kjøper taper sin rett til å gjøre mangler gjeldende dersom han ikke reklamerer skriftlig til PS innen rimelig tid, og senest 8 virkedager etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjonen skal skal fremsettes skriftlig på eget skjema og inneholde en beskrivelse av mangelen.
 2. Pumper fra Hammelmann innehar følgende garantitider, regnet fra det tidspunkt risikoen gikk over på Kjøper: a. 24 måneder for en 1 skifts drift (maks 7,5 t pr. dag), eller b. 12 måneder for 2 skifts drift (maks 15 t pr. dag), eller c. 6 måneder for 3 skifts drift (maks 22,5 t pr. dag), Dog uansett ikke mer enn 2000 driftstimer. For elektriske og andre motorer gis samme reklamasjonsbetingelser som av motorfabrikkene. Ved oppmontering av automatiske anlegg uten sikring eller bryter for beskyttelse av motoren bortfaller enhver reklamasjonsadgang.
 3. Deler som går i stykker pga. material- og/eller fabrikasjonsfeil blir erstattet gratis mot innsendelse av de brukte deler. For erstatningsdelene betaler kjøperen normalt alle fraktomkostninger og 6 eventuell toll og avgifter. Demontering og montering av reklamerte deler inngår ikke i garantien. Det må tydelig fremgå av den insendte delen at skaden/manglen skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Noe annen erstatning enn overnevnte gis ikke. Kostnader for besiktigelse eller arbeid på stedet betales av Kjøperen etter avtale. Dersom PS ikke gis anledning til innen rimelig tid å foreta utbedring eller omlevering, bortfaller Kjøpers rett til å gjøre mangelen gjeldende overfor PS.
 4. Dersom avhjelp av mangelen medfører inngrep i annet enn leveransen, er Kjøper ansvarlig for arbeidet og kostnadene forbundet med dette. For deler som er byttet ut eller reparert, påtar PS seg de samme forpliktelser som gjelder for levering av den opprinnelig Leveransen.
 5. Dersom PS ikke ønsker å foreta utbedring eller omlevering skal PS i stedet betale Kjøper et prisavslag oppad begrenset til 20 % av Kontraktsprisen.
 6. Mangelfulle produkter/deler som byttes ut blir PS sin eiendom.
 7. Dersom Kjøperen har inngitt reklamasjonsmelding, og det viser seg at det ikke foreligger noen mangel som PS svarer for, har PS rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført PS. Kjøper vil faktureres i henhold til PS, til enhver tid gjeldende, prisliste.
 8. Ved vesentlige mangler ved Leveransen; Dersom PS ikke innen rimelig tid oppfyller sine forpliktelser til avhjelp eller prisavslag, som PS svarer for, kan Kjøperen skriftlig gi PS en siste rimelige frist for oppfyllelse. Er ikke forpliktelsene oppfylt innen den slik satte frist, har Kjøper rett til å heve avtalen. Kjøper kan ved heving kreve erstatning for det direkte tap han lider, oppad begrenset til 20 % av Kontraktsprisen.
 9. Kjøper kan kun gjøre gjeldende mangler ved Leveransen, dersom Kjøper dokumenterer at betjenings- og vedlikeholdsinstruks er overholdt, og at betjening og vedlikehold er utført av kvalifisert personell.
 10. PS sitt ansvar for mangler omfatter ikke feil montering, feil justering, skjødesløs behandling, feil lagring, overdreven belastning eller uegnet driftsmetode. PS er ikke ansvarlig for feil og mangler som følge av modifikasjoner og reparasjonsarbeid utført av Kjøper eller tredjepart som PS ikke er ansvarlig for.
 11. PS er ikke ansvarlig for personskader, materielle skader eller miljøskader som følge av feil bruk av utstyr, manglende opplæring, manglende bruk av verneutstyr, manglende vedlikehold. PS har regressrett overfor Kjøper for eventuelle direktekrav fra skadelidte.
 12. PS har intet ansvar for skade voldt av Leveransen på fast eiendom eller løsøre og konsekvenser av slik skade, dersom skaden inntrer mens Leveransen er i Kjøpers besittelse. Kjøper skal holde PS skadesløs i den utstrekning PS pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade eller tap som her er nevnt.
 13. PS er ikke ansvarlig for mangler som følge av feil informasjon eller feil mål oppgitt av Kjøper, materiale som er skaffet av Kjøper eller av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av Kjøper. PS kontrollerer ikke mål eller informasjon som Kjøper har gitt som grunnlag for tilbud.
 14. I den grad PS har overlevert til Kjøper garantibestemmelser fra underleverandører, er PS sitt ansvar for mangler og forsinkelser begrenset til det ansvar som følger av disse garantier.
 15. Kjøper har ikke under noen omstendighet krav på erstatning for tapt fortjeneste, driftsavbrudd, redusert drift eller noen former for konsekvenstap, følgeskader eller indirekte tap. Denne begrensning gjelder ikke dersom PS har utøvet grov uaktsomhet eller forsett. 7
 16. Kunden kan ikke gjøre gjeldende andre mangler eller mangelsbeføyelser enn de som er nevnt ovenfor, med mindre PS har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.
 17. PS’ samlede ansvar for Leveransen, inkludert ansvar for forsinkelse, mangler, garantier og erstatning, er under enhver omstendighet begrenset til 50 % av Kontraktsprisen inkludert mva.

12. Emballering og forbrukt materiell

 1. Emballering vil bli belastet Kjøper til kostpris og kan ikke bli returnert til PS.
 2. Ved utførelse av service- og vedlikeholdskontrakter er PS ikke ansvarlig for kostnader forbundet med håndtering av forbrukt materiell eller avfall.

13. Varsler

 1. Alle varsler, reklamasjoner etc. i henhold til disse Leveringsbetingelsene skal være skriftlige, og skal sendes per post til den annen parts forretningsadresse. Varsler, reklamasjoner etc. kan også sendes pr e-post, men skal umiddelbart bekreftes ved at originalen eller en signert utskrift av e-posten sendes til den annen parts forretningsadresse per post.

14. HMS

 1. Kjøper plikter å bruke utstyret i henhold til angitt bruksområde og sørge for at personell som bruker utstyret har fått foreskrevet verneutstyr samt opplæring i korrekt bruk.

15. Konfidensialitet

 1. All konfidensiell informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Leveransen skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part. PS har rett til å oppgi Kjøper og angjeldende kjøp som referanse.

16. Lovvalg og tvisteløsning

 1. Leveringsbetingelsene skal være underlagt norsk lov.
 2. Enhver tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger.
 3. Dersom forhandlinger ikke fører frem innen 60 dager etter krav fra en part, skal tvisten henvises til ordinære domstoler, med Drammen Tingrett som avtalt verneting.